Oss

Brede energievisie Oss

https://sites.google.com/site/pakdewind/
De gemeente Oss heeft een grote kern, en verspreid liggende dorpen in een dunbevolkt buitengebied. De gemeente werkt nu aan een paar windmolens bij het bedrijventerrein, maar dat buitengebied is veel aantrekkelijker.
Pak de Wind stelt voor om nu al per raadsbesluit, in de omgevingsvisie vast te leggen dat elk windpark deels direct aan de inwoners verkocht moet worden. Per windpark plan stelt de raad dan de gewenste verhouding vast, welk deel huishoudens als eigenaar krijgt en wel deel door een bedrijf of coöperatie in eigendom mag zijn. Dat is identiek aan heo de gemeente om gaat met kavels bouwgrond in nieuwbouwwijken.


Windmolens

Kies voor positieve maatschappelijke waarde van windmolens. Geef elk huishouden de kans trotse eigenaar te worden van een deel-windpark
Dat eigendom bij huishoudens is nodig, om windmolens een positieve maatschappelijke waarde te geven. Zowel politiek als in gevoelen geld bij inwoners.
De gemeenteraad heeft gekozen voor een ambitieuze duurzaam doelstelling, terecht, gezien het klimaat probleem. Maar daar horen windmolens met een positieve maatschappelijke waarde bij. Daarom is het jammer en niet effectief, dat sommige fracties willen dat de gemeente Oss zich in de boeien laat slaan door vooral samen te werken met de tegenstanders van windmolens. Die hebben juist als doel om alle windmolens, overal, een negatieve maatschappelijke waarde te geven.

Maak ook de voorstanders zichtbaar
, Pak de Wind met een positieve aanpak, open source. Nodig als gemeenteraad van Oss, alle inwoners uit vrijblijvend in te schrijven voor een eigen kavel deel-windpark 
Op deze website kunnen voorstanders van een eigen windpark, in eigendom bij huishoudens, zich melden.
Zo worden ook de voorstanders zichtbaar. Niet zomaar mensen die voor windmolens zijn,maar diegenen die hun eigen huishouden zelf van stroom willen voorzien, met een eigen kavel deel-windpark.
Wie interesse heeft, meldt zich vrijblijvend, en geeft de gewenste hoeveelheid kWh per jaar op.
Al die aanmeldingen samen, maakt het draagvlak zichtbaar. Deze mensen kunnen zich dan verenigen als voorstanders, en uiteindelijk samen opdrachtgever worden van het deel-windpark Oss, waar dat ook komt.
Inschrijven is vrijblijvend, en alleen bedoeld om voorstanders te verenigen.
Uiteindelijk kopen deze huishoudens hun eigen kavel deel-windpark, voor bijvoorbeeld 2000 EUR en daarmee wekken ze zelf 4000 kWh per jaar op.
Die stroom hebben ze tegen de kos tprijs, 3 cent per kWh, want ze zijn zelf eigenaar.
Dat eigenaarschap en het voordeel van de lage prijs, geeft windmolens een positieve betekenis.

Rol gemeente bij windparken
De gemeente helpt haar burgers met het kopen van een eigen kaveldeel-windpark, door deze aankoop in de duurzaamheidslening op te nemen.
Die positieve betekenis is beter voor de gemeente politiek dan het gif van de tegenstanders, want die windmolens komen er uiteindelijk toch. Doe dat dan met burgers als eigenaar. Dat geeft hen de regie en het voordeel.
Daar hoort bij dat de gemeente zelf de ontwikkeling van windparken doet, of op zijn minst regisseert. Daarom moet de gemeente niet blijven afwachten tot boeren en commerciële windpark cowboys met eigen plannen komen. Voordeel uit windparken bij burgers is een publiek belang.
Politieke partijen doen er verstandig aan hun achterban op te roepen zich te melden bij www.pakdewind.nl omdat dat een simpele, niet-commerciële en goedkope manier is om de voorstanders te organiseren.  Daarmee laat een politieke partij zien dat ze inhoud wil geven aan de eigen ambitie voor een duurzaam Oss. En het is gratis, want slechts een oproep aan burgers zich te organiseren voor de energie ambitie van de gemeente, wel in het belang van de huishoudens zelf.

Een brede energie visie voor de gemeente Oss
In de raadsdiscussie over een paar windmolens op het bedrijventerrein werd gevraagd om een bredere visie voor de gemeente Oss.
Dat is niet zo ingewikkeld, als je echt duurzaam wilt worden. Graag feedback op @deelWindparkOss

Eerst enkele principes voor de brede energie visie voor de gemeente Oss.
Bij windparken beslist de gemeente voor elk plan welk deel aan huishoudens verkocht moet worden, om die in staat te stellen al hun eigen stroom zelf op te wekken, en burgers zo direct invloed te geven op waar windparken komen.
Windpark ontwikkelaars die er niet in slagen het voorgeschreven deel van hun plan vooraf te verkopen, mogen niet verder  
Omdat windparken zo voor een groot deel "van de gemeenschap zijn, betaalt de gemeen te ook de ontwikkeling. Dat geld krijgen de gemeente weer terug als de huishoudens hun kavels deel-windpark betalen.
Bedrijven in Oss, wordt gevraagd om samen met hun medewerkers en andere stakeholders deel te nemen indeel-windpark plannen, omdat ze daarmee de meeste waarde creëren.
 
De gemeente zelf en huishoudens hebben het goedkoopste geld, dus zij zijn de eerste aangewezen om installaties als windparken en zonneweides te betalen, en daar de vruchten van te plukken.
Maar ook bedrijven met grote daken, wordt gevraagd die te benutten voor warmte, indien nodig,  en zonnestroom.
De gemeente ziet actief toe op bedrijven dat zijn de BAT regel toepassen, BAT, staat voor Best Available Technologie. Bedrijven dienen alle energiegerelateerde investeringen te doen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
Vaak is dat het energie neutraal maken van bedrijfsgebouwen.

Van de vele technieken zijn er vele die nog in ontwikkeling zijn, en andere die nu al goed betaalbaar zijn, zoals windmolens in eigendom van stroomverbruikers, en zonnepanelen in eigendom van stroomverbruikers, en warmte isolatie.
Deze krijgen voorrang in de uitvoering van de visie.
Andere technieken, zoals warmtepompen, zijn rijp voor massale toepassing, maar nog duurder dan stoken van brandstof

Er zijn 3 actoren in deze arena
- burgers
- bedrijven
- overheden

Prioriteiten, omdat de gemeente openbaar bestuur is, houdt zij in haar energievisie en uitvoering deze volgorde van prioriteiten aan
- Burger belang gaat voor bedrijfsbelang, zo krijgen huishoudens de kans een kavel deel-windpark te kopen, voordat een windpark huisjesmelker alle ruimte voor zich opeist.
- Publiek belang gaat voor burgerbelang
- Het doel duurzaam te worden, ook een publiek belang, gaat voor het belang van de tegenstanders van windmolens, als die geen steekhoudende argumenten aanvoeren


Energie gebruik kent 3 belangrijke deelgebieden
- stroom opwek en verbruik in huishoudens en bedrijven
- warmte, en vooral de besparing daarbij, isoleren van huizen en bedrijfsgebouwen
- mobiliteit, van brandstof naar elektrisch rijden, en smart mobility

Deze 3 gebieden hebben elk hun eigen aanpak

Stroom
Stroom komt nu vooral uit centrales, maar verbruikers die hun eigen stroom opwekken, zijn goedkoper uit, en duurzaam, daarom is het streven dat daken van woningen en bedrijfsgebouwen, waar mogelijk met zonnepanelen worden uitgerust, nadat ze eerst goed geïsoleerd zijn.
Windparken komen in principe in eigendom bij huishoudens, elk huishouden een kavel voor eigen gebruik, zij wekken hun eigen stroom voor voor de kostprijs. Een coöperatie of vereniging van eigenaren, organiseert hen en zorgt dat het onderhoud gebeurt.
De gemeente wijst voldoende mogelijke windpark locaties aan, en biedt ze aan alle huishoudens en MKB bedrijven te koop aan. Die voor-verkoop is voor de gemeenteraad een zeer belangrijk criterium om dei best verkochte windpark locaties te ontwikkelen. Identiek aan hoe een gemeente nieuwe woonwijken en bedrijven terreinen ontwikkelt. Bedrijven en grondeigenaren mogen natuurlijk vooraf meebetalen in de ontwikkeling van een eigen windpark.De gemeente bepaalt echter bij elk plan wel deel van dat plan aan huishoudens verkocht moet worden, voordat het plan veder mag in de procedure.
De huidige raad ziet een rol bij windparken voor de energie cooperatie Oss. De eigenaren van het deel-windpark zijn echter vrij een eigen vereniging van eigenaren op te richten, evt vanuit de cooperatie. Omdat dat in de praktijk beter werkt, een een groot en enkel belang van vele mede-eigenaren als een deel-windpark, in een eigen vereniging. 


Positieve beleving van windmolens
Voor het windpark plan op het bedrijventerrein, en ook bij alle andere windpark plannen, neemt de gemeente in de MER mee dat er ook een enkele rij van 3 windmolens onderzocht wordt, omdat een windpark van een enkele rij er het mooist uit ziet. Mooi ontworpen windparken zijn belangrijk voor een positieve beleving, en de verkoop in kavels aan vele consumenten.
Die positieve beleving van windmolens bij zo veel mogelijk inwoners, trotse eigenaren, met blijvend voordeel, is belangrijk om de ambitieuze duurzaam doelen van de raad te realiseren, en enige rust in de gemeente politiek.

Inschrijving voor kavels deel-windpark
De gemeente organiseert dat er een markt voor kavels deel-windpark is. Voor eigenaren die er vanaf willen of willen bij kopen. Dat geeft meer vertrouwen in het kopen van een eigen kavel deel-windpark voor consumenten.
Aanvankelijk mogen alleen huishoudens in de gemeente Oss, of buurgemeente, inschrijven voor een eigen kavel deel-windpark. Inwoners vlakbij het plan, mogen als eerste inschrijven, of zij krijgen een korting.
Huishoudens kunnen tijdens de bouw, verplicht worden bouw termijnen te betalen, net zoals bij de koop van een nieuwbouw woning.
De voor-inschrijvers voor een kavel deel-windpark krijgen als toekomstige eigenaren natuurlijk een grote stem in de beslissingen over hun eigen windpark.
Als het plan, na enige tijd nog niet is overtekend, mogen ook anderen, van buiten Oss intekenen voor een kavel deel-windpark.
intekenen voor een kavel, is meteen een verklaring, dat die persoon geen algemene bezwaren heeft tegen windmolen in de buurt. Over directe fysieke en persoonlijk ervaren gevolgen mag iedereen blijven strijden. Maar de bouwregels voor windmolens zijn zo streng, dat inwoners er geen schadelijke gevolgen van ondervinden. Voor geluid geld dat ze altijd ver genoeg van woningen gebouwd worden, en ze worden stilgezet bij slagschaduw, beide volgens de landelijke regels. 

Energiebesparing is nodig, maar bij stroom hangt dat vooral af van zuiniger apparaten en een beetje gedrag, dit zal de gemeente vooral stimuleren. De energie coöperatie Oss kan hier een rol in spelen, bijvoorbeeld met het samen kopen van zonnepanelen en energiemonitors, die bewoners helpen bij zuiniger gedrag. Bedrijven moeten gewoon de BAT regel toepassen Elke energie gerelateerde investering, die zich in 5 jaar terug verdient, moet worden gedaan, binnen 3 jaar nadat na nu. Hier gelden de landelijke regels, de gemeente ziet er op toe dat ook in Oss hier actief op gelet wordt.
Bedrijven zullen samen meer stroom verbruiken dan de mogelijk te bouwen windparken in de gemeente zullen opwekken. Daarom helpt de gemeente bedrijven om te onderzoeken of ze samen een deel van een offshore windpark kunnen kopen.

Bedrijven zijn voor energiebesparing sterk afhankelijk van hun bedrijfsprocessen. Dat blijft zo. Maar de gemeente vraagt de bedrijfsverenigingen in Oss wel om samen een ranglijst op te stellen van hoe goed bedrijven scoren met energiebesparing van hun gebouwen en bedrijfsprocessen, incl mobiliteit, dus 3 ranglijsten. Hierbij doet de gemeente organisatie zelf ook mee.

De gemeente Oss zet zich actief in en gaat lobbyen voor, het behoud van salderen voor kleinverbruikers, omdat het elektriciteitsnet in feite een openbare weg is, en salderen een heel kosteneffectieve vorm van opslag is. Salderen is een voorwaarde voor het waardevast blijven van zonnepanelen op woningen.


Warmte
Bedrijfsgebouwen zijn nu al goed en rendabel energie neutraal te verbouwen. De BAT zijn bekend en kunnen toegepast worden, ook al is de terugverdien tijd nog geen 5 jaar. De gemeente vraagt bedrijven dat toch te doen. Zij stelt hiervoor adviseurs uren ter beschikking, die zijn adviezen openbaar maakt, zodat bedrijven zich kunnen vergelijken. (excl bedrijfsprocessen)  
Veel gebruikte technieken zijn extra buitenschil isolatie en WKO. Warmtenetten, gevoed met afval warmte, zijn geen deel van deze visie, omdat ze al snel een vorm van lockin opleveren. En daardoor duurzame ontwikkeling afremmen.
Geothermie is nog veel te duur en risicovol, maar bedrijven mogen daarmee natuurlijk experimenteren, als ze dat willen. Geothermie is nog oliebronnen cowboy business, waarbij warmtebronnen plotseling kunnen uitvallen. Dat risico is voor de brongebruikers. Isoleren is betrouwbaarder. Een groot nadeel van de huidige geothermie bronnen is ook dat de warmte ook in de zomer afgenomen moet worden, omdat anders de bodemstructuur in de diepte dicht slibt.

Woningen worden het goedkoopst energie neutraal met kosten effectieve isolatie, van alle delen van de buitenschil. Helaas hebbende energiesprong projecten nog geen voldoende ver ontwikkelde producten opgeleverd. Totdat dat welk zo is, adviseert de gemeente woningeigenaren van zowel koop als huurwoningen, om de isolatie zo goed mogelijk te verbeteren, en met warmtepompen het huis warm te houden, Daarvoor krijgen alle huishoudens ook de kans een eigen kaveldeel-windpark te kopen.

Warmte uit biomassa ketels keurt de gemeente vooralsnog af, omdat dat veel fijnstof luchtvervuiling geeft, vooral in woonbuurten. Bedrijven die zo hun warmtebehoefte willen invullen moeten voldoen aan de gebruikelijke milieueisen, waarbij de schoorseen meestal een goed filter moet bevatten. Biomassa is nooit 100% te verbranden, en geeft daardoor altijd giftige rook, die dus afgevangen moet worden. Voor huishoudens is dat nu te duur.

WKO in woonblokken
De gemeente start wel een onderzoek naar goedkopere grond warmte bronnen voor woningen. Blokken woningen kunnen samen een WKO warmtebron gebruiken, zonder onder de warmtewet te vallen. De WKO is dan een gezamenlijke installatie voor het blok, en de kosten worden dan gedeeld. WKO geeft goedkopere warmte dan met een lucht water warmtepomp, omdat de grond temperatuur in de winter hoger is dan de lucht. Hiervoor hoort wel dat de WKO bron in de zomer weer opgewarmd wordt. Maar hiervoor zijn de warmtepompen niet nodig, waardoor WKO een zeer energiezuinige vorm van warm houden en koelen is. 

Mobiliteit
Hierbij denken velen aan elektrisch rijden. Elektrische auto's zijn er al, en zullen langzaam goedkoper worden. De markt gaat dit regelen. Maar de gemeente helpt haar inwoners wel door hen de kans te geven een eigen kaveldeel-windpark te kopen. 
In de praktijk zullen veel gebruikers van een elektrische auto thuis laden, hun eigen stroom uit het deel-windpark is het goedkoopst.  Maar er is vaak wel zwaardere aansluiting nodig, die nu meer geld kost.
De gemeente zal lobbyen voor goedkopere, zwaardere net-aansluitingen bij kleinverbruikers, evt mits ze een slimme lader hebben, die zich aanpast aan het stroomverbruik in de wijk.
Woningen hebben meestal een aansluiting van 2 x 25 amp, voor ca 200 EUR per jaar. Maar een zwaardere aansluiting van 3 x 35 kost 800 EUR en 3 x 45 1200 EUR. De gemeente gaat proberen om deze duurdere aansluitingen goedkoper te maken, omdat ze in feite een jaarlijkse boete zijn op het gebruik van de elektrische auto. Zowel de lader  van de elektrischer auto als warmtepompen, kunnen met een slimme besturing rekening houden met de ruimte op het lokale net. Dat in feite een gedeelde bron is. Gebruikers met apparaten die daar daar rekening mee houden krijgen dan een zwaardere aansluiting voor een lager tarief.

Smart mobility
Met vormen van smart mobility is wel nu al veel te regelen. De gemeente Oss gaat voor eigen 2017 een inventarisatie doen welke bijdrage  welke vormen van smart mobility kunnen leveren  aan minder verkeer, meer ruimte op de weg, kortere reistijden en goedkopere mobiliteit voor inwoners en bedrijven.
En natuurlijk organiseert de gemeente proeven en pilots met deze technieken en organisatie vormen, om samen met inwoners en bedrijven te leren wat nu al wel en nog niet werkt.
Denk aan het vervangen van OV in het buitengebied, met deel taxi's en meerij diensten van mensen die toch al met de eigen auto ergens heen gaan. OV bedrijven experimenteren hier al mee.
Het bedrijf Beamerz biedt er een dienst voor aan.
De elektrische fiets en de pedelec, waarmee een fietser meer dan 40 km per uur kan fietsen, kan autoverkeer vervangen. Bedrijven kunnen hiermee scoren op de energie ranglijst als ze hun medewerkers verleiden en helpen om elektrisch naar het werk te komen, ipv met de auto.
De gemeente kan organiseren dat buurten samen een paar elektrische deel-auto's kopen, vooral als er in een buurt weinig parkeer ruimte is. De tweede auto in het huishouden, kan dan vaak vervangen worden door de elektrische deel-auto. Er komen dan aparte parkeerplaatsen voor deze deel-auto's, waar er in het centrum van Oss parkeer-krapte is.
Comments